ความเป็นมา

Maxliger Co., Ltd.

 

บริษัท แม็คไลเกอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 ขึ้น โดยผู้บริหารผู้มีความ
เชี่ยวชาญ และ คร่ำหวอด ในวงการอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง
ประเภท นั่งร้านและแบบเหล็ก แบบเสา แบบหล่อคอนกรีต เป็นเวลายาวนาน
กว่า 20 ปี โดยเริ่มจากการนำเข้าเครื่องมือก่อสร้างและเครื่องจักรพร้อมไปกับ
การผลิตเองบางส่วน เพื่อสนองตอบต่อความต้องการสินค้าในประเภทอุปกรณ์
ก่อสร้างภายในประเทศ

การผลิตและคัดสรรเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพสูงที่สุดต่อลูกค้า นับเป็นนโยบายที่ทางบริษัทยึดถือและปฏิบัติ
สืบเนื่องตลอดมา ส่งผลให้ลูกค้าทุกราย มีความยินดีและพึงพอใจในสินค้าที่ได้รับ และแน่นอนพีงพอใจใน
ตัวบริษัท ทำให้บริษัทสามารถที่จะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว  บริษัทได้ขยายกำลังการผลิตโดยการลงทุน
ขยายกำลังการผลิตโดยการลงทุนในการสร้างโรงงานแห่งใหม่ในเขตนิคมอุดสาหกรรมโดยใช้เทคโนโลยี
การผลิตที่ทันสมัย เพื่อจะได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ นั่งร้าน ที่มีคุณภาพสูง และสามารถนำไปแข่งขันในตลาด
โลกได้ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติ

ด้วยการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง ทุกวันนี้ บริษัท แม็คไลเกอร์ จำกัดสามารถที่จะผลิตสินค้า แบบเหล็ก แบบเสา
คุณภาพสูงได้เอง ทดแทนการนำเข้า และยังสามารถส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศได้อีกด้วย

บริษัท ได้มีส่วนร่วมในโครงการขนาดยักษ์ ที่เรียกกันว่า เมกะโปรเจ็กต์ หลายโครงการ ยกตัวอย่างเช่น
สนามบินสุวรรณภุมิ สนามบินแห่งชาติแห่งใหม่ของคนไทย โครงการวงแหวนเศรษฐกิจ โครงการบ้านต้นทุน
ทุนต่ำหรือที่เรียกกันว่า บ้านเอิ้ออาทร และอื่นๆอีกหลายโครงการ และเพื่อสามารถสนองความต้องการที่
หลากหลายของลูกค้า บริษัทได้มีการเพิ่มบริการให้เช่าสินค้า นั่งร้าน แบบเหล็ก แบบเสาเพื่อทำให้ผู้ประกอบ
การรับเหมามีทางเลือกเพิ่มขึ้น สามารถที่จะยืดหยุ่น ในการกำหนดงบประมาณรายจ่ายของตนเอง ซึ่งทาง
บริษัทได้รับการตอบรับจากบรรดาผู้รับเหมาเป็นอย่างดี

บริษัท ให้คำสัญญาที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบแทนต่อลูกค้าผู้มีพระคุณ